PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS LAM SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:01:44 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:01:19 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai14:48:20 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai14:29:22 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
5Khách vãng lai14:27:50 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai14:21:21 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai14:03:39 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai14:03:30 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai13:47:54 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai13:30:14 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai12:53:41 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
12Khách vãng lai12:52:32 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai12:48:47 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8219
14Khách vãng lai12:27:50 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai12:22:22 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
16Khách vãng lai12:22:18 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
17Khách vãng lai12:22:12 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
18Khách vãng lai12:21:52 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
19Khách vãng lai12:21:46 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
20Khách vãng lai12:21:40 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
21Khách vãng lai12:21:31 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
22Khách vãng lai12:03:03 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
23Khách vãng lai12:01:58 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
24Khách vãng lai10:52:59 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai10:43:40 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai10:43:16 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai10:42:16 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai10:38:24 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
29Khách vãng lai10:22:25 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai10:09:47 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai09:59:49 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai09:32:10 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
33Bùi Thị Mai09:15:48 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
34Bùi Thị Mai09:08:08 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
35Bùi Thị Mai09:03:05 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
36Bùi Thị Mai08:59:12 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
37Khách vãng lai08:53:13 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
38Bùi Thị Mai08:47:09 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
39Bùi Thị Mai08:46:10 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
40Khách vãng lai08:31:42 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
41Bùi Thị Mai08:28:01 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
42Khách vãng lai08:27:56 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
43Khách vãng lai08:27:51 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
44Khách vãng lai08:27:45 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
45Khách vãng lai08:07:50 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8239
46Khách vãng lai07:46:30 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6433
47Khách vãng lai07:21:11 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai07:20:42 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
49Khách vãng lai06:46:57 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai06:20:56 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
51Khách vãng lai06:20:29 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai05:42:31 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=460
53Khách vãng lai05:19:48 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
54Khách vãng lai04:34:19 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai04:16:13 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai03:16:36 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai02:54:59 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8235
58Khách vãng lai02:47:28 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
59Khách vãng lai02:41:48 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
60Khách vãng lai02:10:51 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
61Khách vãng lai02:03:51 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
62Khách vãng lai02:03:10 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
63Khách vãng lai01:53:29 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6501
64Khách vãng lai00:58:59 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai00:23:59 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai00:08:07 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
67Khách vãng lai00:07:39 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18 1 2019